Vinno
 

Rekrytering

Att rekrytera och välja nya medarbetare och chefer är att skapa förutsättning för organisationens framtida utveckling. Då gäller det att göra rätt!

Vi har gedigen erfarenhet av att rekrytera chefer, specialister och säljare inom samtliga branscher. Vi arbetar i kvalitativa rekryteringsprocesser 
och har de rätta sökkanalerna.
Vinno Rekrytering arbetar med att välja rätt sökmetod för den befattning som vi rekryterar till. Det kan innebära en annons, sökprocess eller en 
kombination beroende på vad vi bedömer att uppdraget kräver.


Rekryteringsprocessen:

 

Kravprofil 
I samråd med företaget definierar och specificerar vi kraven i tjänsten med fokus på arbetsuppgifter, utbildning, erfarenhet samt önskemål om 
befattningens krav på personliga egenskaper. Även bakgrund, företagskultur och allmänna anställningsvillkor är områden som vi bör ha en upp-
fattning om för att kunna ge en tydlig
bild till kandidaterna.

 

Annonsering/sökning i kandidatdatabaser 
För att marknadsföra befattningen, platsannonserar vi på olika internetsiter, samt genomför sökningar i CV-databaser och vårt upparbetade 
kontaktnät av kandidater.

 

Urval av kandidater 
Intervjuer och presentation av lämpliga kandidater.

 

Djupintervju/Test/personbedömning 
Personlighetsanalys med MPA, OPQ, IPU
samt referenstagning.

 

Anställning 
När en kandidat accepterat anställningserbjudandet och skriftligt anställningsavtal upprättats är rekryteringsprocessen avslutad
.

 

Uppföljning 
När personen varit anställd sex månader gör Vinnos rekryteringskonsult uppföljning gentemot både uppdragsgivaren och den anställde.

 

Garanti
Vi lämnar alltid en garanti på uppdragen. Garantin kan se lite olika ut beroende på vilken tjänst som rekryteringen gäller.

 

Sekretessen
Vi är strikt konfidentiella med uppgifter som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument förvaras 
på ett säkert sätt.


Integriteten
Vi lämnar inga upplysningar om en kandidat innan vi har fått medgivande från honom/henne. Vi värnar om kandidatens integritet.

 

Vi följer de etiska regler som är antagna av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulters (ESK). 

De viktigaste punkterna är:

 

Sekretess
Vi är strikt konfidentiella med uppgifter som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett säkert sätt.

Integritet
Vi lämnar inga upplysningar om en kandidat innan vi har fått medgivande från honom/henne. Vi värnar om kandidatens integritet.

Off limit
Vi rekryterar inte från våra kunder inom ett år från det sista uppdraget. Med kunder menar vi normalt den juridiska person som vi har haft uppdrag för, eller en division 
inom en större koncern. Det avgörande är, huruvida vi har fått en ökad insyn och kunskap i en division eller ett företag som en följd av vårt arbete. Vilka områden som 
är off limit skall definieras vid uppdragets start. Vi rekryterar aldrig våra egna kandidater så länge de är anställda hos vår uppdragsgivare.